Obnova bytového domu

Zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pri revitalizácii bytovky, zatepľovaní, novej fasáde, oprave strechy a rozvodov.


 
 • S nami to zvládnete

 • Pri obnove svojho paneláku narazia vlastníci bytov na mnohé problémy. Preto je ideálnym riešením dohoda vlastníkov o rozsahu prác, ktoré chcú realizovať. Dôležitá je však komunikácia a úzka spolupráca vlastníkov so správcom. Ak vlastníci zveria revitalizačný projekt do rúk svojmu správcovi, ten by sa mal  zamerať na kvalitné a úplné vypracovanie projektu so všetkými potrebnými náležitosťami, a zabezpečiť kvalifikovaného projektanta, ktorému poskytne čo najpresnejšie informácie o plánovanom projekte. Ak je projekt neúplný, prípadne nekvalitne vypracovaný, je oveľa komplikovanejšie hľadať náhradné riešenia, prispôsobovať výšku investície ďalším potrebným zmenám. Pri podávaní žiadostí o dotácie z ministerstva výstavby je dôležité dosiahnuť čo najvyšší počet bodov a doručiť žiadosť v najskoršom možnom termíne. 
 • RADÍME PRI ZATEPĽOVANÍ

 • Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlasuje „Vládny program zatepľovania". Program definuje podmienky pre podporu znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.
 • Vládny program zatepľovania vo formáte PDF
 • Žiadosť o poskytnutie úveru z Vládneho programu zatepľovania - fyzická osoba 
 • Žiadosť o poskytnutie úveru z Vládneho programu zatepľovania - právnicka osoba 
 • Tu si stiahnite žiadosti pri zatepľovaní

nameVládny program pri zateplovaní
nameZateplenie - žiadosť - FYZICKÁ OSOBA
nameZateplenie - žiadosť - PRÁVNICKA OSOBA

 • RADÍME PRI DOTÁCII NA DOMÁCNOSŤ

 • Formulár žiadosti na dotáciu na slnečný kolektor alebo kotol na biomasu je k dispozícii na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na jej webovej stránke www.siea.gov.sk a na webovej stránke ministerstva hospodárstva www.economy.gov.sk . Žiadosť musíte podať v uzavretej obálke, ktorá je označená heslom "Dotácia pre domácnosti“, najneskôr pol roka po ukončení inštalácie osobne alebo poštou na adresu agentúry. V prípade podania žiadosti poštou je rozhodujúci dátum podania podľa poštovej pečiatky na obálke.

  Aby vám ministerstvo priznalo dotáciu, slnečný kolektor a kotol na biomasu musí spĺňať technické parametre, ktoré Vám radi vysvetlíme. Tiež Vám poradíme aké prílohy k žiadosti pre fyzickú, alebo právnickú osobu je nutné spracovať.